regulamin dove

przez Eliza Wydrych Strzelecka
0 komentarz

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO – „Dove jesteśmy piękne”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „„Dove jesteśmy piękne”, zwanym w dalszej części Mindshare Polska Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie mieszczącą się przy ul. Żaryna 2B bud. C.wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 525-22-25-250 stanowiącym jednocześnie numer identyfikacji podatkowej NIP.
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest marka DOVE, Unilever Polska Sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się przyAl. Jerozolimskie 134,posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 521-339-03-41,  zwana dalej – Sponsorem Konkursu.
 3. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady udziału oraz zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie.
 4. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych zdjęć dodanych na Instagram
 5. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Organizator informuje, że Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: www.fashionelka.pl.
  Przed wzięciem udziału w Konkursie uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Akceptacja Uczestnika Regulaminu Konkursu jest wymagana przed przystąpieniem do Konkursu.
 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Instagram. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 7. Czas trwania Konkursu: Konkurs trwa od dnia 14.07. 2017 r. do dnia 23.07. 2017 r.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem pracowników Organizatora, oraz najbliższych członków rodziny. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestników jest własnoręczne wykonanie za pomocą smartfona/aparatu przedstawiającego siebie i przyjaciółkę.
 2. Uczestnik zobowiązany jest opublikować zdjęcie  na swoim prywatnym profilu w serwisie społecznościowym Instagram oraz oznaczyć hashtagami #jestesmypiekne, #fashxdove . Prócz zdjęcia uczestnik konkursu ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie: “Co sprawia, że Ty i Twoja przyjaciółka czujecie się piękne”. U
 3. Zwycięzców wybiera Eliza Wydrych-Strzelecka
 4. Uczestnik Konkursu, biorąc udział w Konkursie, przed dokonaniem zgłoszenia Pracy Konkursowej, zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. W przypadku podjęcia działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik może zostać usunięty z grona Uczestników Konkursu i utracić prawo do starania się o Nagrodę.
 5. Prace Konkursowe, które będą naruszały zasady Regulaminu lub regulaminu portali społecznościowych, nie będą brane pod uwagę.
 • 4. NAGRODY
 1. Nagrodami w Konkursie, zwanymi w dalszej części Konkursu Nagrodami, jest:
 1. 30 zestawów kosmetyków marki Dove w których skład wchodzą:
  • Żel pod prysznic 250ml Dove Deeply Nourishing
  • Kostka myjąca Dove Original
  • Mleczko do ciała 250 ml Dove Essential
  • Szampon Dove Intensive Repair 250 ml
  • Odżywka Dove Intentisv Repair 200 ml
  • Antyperspirant spray Original 150 ml

  Wartość zestawu: 70zł

 1. Zwycięzcy ani osobie nagrodzonej nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 • 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE PROMOCYJNYM
 1. Jury przy ocenie Prac Konkursowych będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
 1. zgodność Pracy Konkursowej z wyznaczonym zadaniem;
 2. estetykę wykonania Pracy Konkursowej.

W skład Jury będą wchodzi

 1. Eliza Wydrych-Strzelecka – przedstawiciel Organizatora;
 1. Jury po zakończeniu trwania Konkursu zapozna się ze zgłoszonymi Pracami Konkursowymi i dokona wyboru 30 (trzydziestu) Zwycięzców.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie opublikowane na blogu Organizatora https://elizawydrych.pl/ w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 3. Nagrody zostaną wydane na koszt Sponsora Konkursu. W terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o uzyskaniu Nagrody, Zwycięzca powinien za pomocą zwrotnej wiadomości poprzez adres mailowy: [[email protected]] podać dane niezbędne do identyfikacji osoby nagrodzonej oraz dane adresowe potrzebne do wysyłki Nagrody (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)
 4. Podatek od przyznanych Nagród zostanie zapłacony przez Sponsora, przy czym Uczestnicy, których Prace Konkursowe zostaną nagrodzone, zobowiązani będą do podania Organizatorowi danych identyfikacyjnych umożliwiających odprowadzenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Po przyznaniu Nagród Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu, w celu podania niezbędnych danych do odprowadzenia należnego podatku dochodowego.
 5. W przypadku nie przesłania przez Uczestnika informacji zwrotnej, o której mowa ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu, Uczestnik traci prawo do Nagrody. Organizator może ponownie podjąć próbę poinformowania o Nagrodzie i wysłać informację o przyznaniu Nagrody.
 6. Sponsor po otrzymaniu wiadomości z danymi adresowymi, o których mowa w ust. 4 i 5  zobowiązuje się dostarczyć nagrodę Zwycięzcy w ciągu 21 dni.
 7. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, Organizator podejmie działania mające na celu odszukanie Uczestnika. W przypadku nie odnalezienia Uczestnika Nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który zostanie wybrany przez Jury.
 8. W przypadku nie zawiadomienia Organizatora o zmianie danych osobowych uniemożliwiającej odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę, Organizator podejmie działania mające na celu odszukanie Uczestnika. W przypadku nie odnalezienia Uczestnika Nagroda przyznana Uczestnikowi zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który zostanie wybrany przez Jury.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu.
 • 6. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po terminie opisanym w poprzednim ustępie, zostanie rozpoznana odmownie. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację listem poleconym.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Mindshare Polska Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie mieszczącą się przy ul. Żaryna 2B bud.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi niezadowolonemu z rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, do sądu zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu
 • 7. DANE OSOBOWE
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu jest do wglądu na stronie https://elizawydrych.pl/
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z organizacji Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego dla siedziby Organizatora.
0 komentarz
0

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz